عکس تبریک شهاب حسینی به یوآخیم لو

شهاب حسینی عکس فوق را در صفحه رسمی خود متشر کرد و نوشت :” وقتی Joachim Löw متولد February 3 …. چهارده بهمن باشه معلومه تیمش قهرمان میشه “
230762 626 عکس تبریک شهاب حسینی به یوآخیم لو