لحظه به دنیا آمدن کروکودیل ها

باورش سخت است که جانوری که در هنگام بلوغ یکی از قدرتمند ترین حیوانات

زمین بشمار میرود در لحظه تولد اینقدر کوچک و آسیب پذیر باشد

21 لحظه به دنیا آمدن کروکودیل ها

1 لحظه به دنیا آمدن کروکودیل ها

4 لحظه به دنیا آمدن کروکودیل ها

31 لحظه به دنیا آمدن کروکودیل ها