دختر یازده ساله در تولدش عروس شد

Jim Zetz مردی ۶۲ ساله است که از سزطان لوزالمعده رنج می برد. او یک همسر و یک دختر ۱۱ ساله به نام Josie Zetz دارد که برای شادی آنها دست به کار جالبی زده است. او تولد ۱۱ ساگی دخترش را به یک جشن عروسی تبدیل می کند و حتی لباس عروسی هم برای دخترش تهیه می کند. عکاس مستقر در کالیفرنیا Lindsey Villatoro از این عروسی عکس هایی گرفته استت که نشان می دهد چه لحظه عاطفی برای جوزی بوده. با این عروسی نمادین که انگار برای ترکیب غم و شادی برگذار شد جوزی پدرش را حتی پس از مرگ همیشه در خاطر خود دارد .

Wb8DgKbWqv دختر یازده ساله در تولدش عروس شد

DUii8EXoM5 دختر یازده ساله در تولدش عروس شد

VEZ5glbMmJ دختر یازده ساله در تولدش عروس شد