خواجه امیری و مهدوی کیا در تیم تنیس هنرمندان

اینبار هنرمندان معروفی نظیر احسان خواجه امیری ، مهدی مهدوی کیا ، سام درخشانی ، محسن افشانی و…

در تیم تنیس هنرمندان بازی خواهند کرد

C1 خواجه امیری و مهدوی کیا در تیم تنیس هنرمندان

احسان خواجه امیری و سام درخشانی در حال بازی تنیس

C3 خواجه امیری و مهدوی کیا در تیم تنیس هنرمندان

عکس دست جمعی تیم تنیس

C2 خواجه امیری و مهدوی کیا در تیم تنیس هنرمندان

محسن افشانی

C4 خواجه امیری و مهدوی کیا در تیم تنیس هنرمندان

c5 خواجه امیری و مهدوی کیا در تیم تنیس هنرمندان