زنان دو جنسه در ارتش تایلند + عکس

به گزارش مجله آنلاین میهنی ها فصل جذب سربازان جدید ارتش تایلند آغاز شده است. که در این میان زنان و راهبان تراجنسی نیز در این صف حضور دارند!

طبق قانون تایلند، ماه آوریل هر سال بازرسی فیزیکی برای خدمت سربازی میان همه مردان بالای ۲۱ سال کشور برگزار می شود. راهبان و ترانجنسی ها که برخی زنان را شامل می شود نیز در این ردیف قرار می گیرند.

شایان ذکر است در تایلند ترانجنسی ها (زنان ) از لحاظ حقوقی، جزو مردان شناخته می شوند.

zanan 2 jense 1 زنان دو جنسه در ارتش تایلند + عکس

zanan 2 jense 2 زنان دو جنسه در ارتش تایلند + عکس

zanan 2 jense 3 زنان دو جنسه در ارتش تایلند + عکس

zanan 2 jense 4 زنان دو جنسه در ارتش تایلند + عکس