محسن بنگر کله سحر در اینستاگرام

فوتبالیست ها باید خواب شب داشته باشند اما محسن بنگر از تعطیلات استفاده کرده و تا کله سحر بیدار است!

red محسن بنگر کله سحر در اینستاگرام

محسن بنگر این عکس را کله سحر در اینستاگرامش منتشر کرد و در توضیحاتش آورد که به خاطر تعطیلات تا این ساعت بیدار است!